Nina
Slik

 

Height: 181 cmcm

Sizes: B 79cm / W 64cm / H 89cm / S 40

Hair: Dark Blond
Eyes: Green

 

NINA SLIK - Future Faces Portfolio_25.jpg

NINA SLIK - Future Faces Portfolio_17.jpg

NINA SLIK - Future Faces Portfolio_18.jpg

NINA SLIK - Future Faces Portfolio_1.jpg

NINA SLIK - Future Faces Portfolio_16.jpg

NINA SLIK - Future Faces Portfolio_26.jpg

NINA SLIK - Future Faces Portfolio_2.jpg

NINA SLIK - Future Faces Portfolio_20.jpg

NINA SLIK - Future Faces Portfolio_8.jpg